Kelionių
taisyklės

Tel. pasiteiravimui:

+370 609 66665, +370 686 91089, +370 604 37089

Kelionės rezervacijos, keleivių bei bagažo vežimo sąlygos ir taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Kelionės rezervacijos, keleivių bei bagažo vežimo sąlygos ir taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato kelionės rezervacijų, kurios atliekamos svetainėje https://kaunas-vilniausorouostas.lt, rezervacijos sąlygas, keleivių vežimo taisykles, apibrėžia keleivio ir vežėjo teises, pareigas ir atsakomybę.

  1. Sąvokos

2.1. Kelionės rezervacija – elektroninis Keleivio užklausimas ir elektroninis Vežėjo patvirtinimas,  kuris suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti Vežėjo teikiamomis paslaugomis patvirtinime nurodytam maršrutui ir reisui šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, taip pat, kuri yra Keleivio vežimo sutartimi ir  galioja teisme.

2.2. Keleivis – fizinis asmuo, pateikęs kelionės rezervaciją svetainėje https://kaunas-vilniausorouostas.lt ir vežamas pagal keleivio vežimo sutartį.

2.3. Vežėjas – UAB „Minibus Airport Express“, į.k. 305237006, buveinė – Nemylo g. 8, Jucaičių k., LT-75115 Šilalės r.

2.4. Bagažas – Keleivio asmeninis turtas ir daiktai, vežami pagal keleivio vežimo sutartį.

2.5. Paėmimas iš namų – Vežėjo teikiama Keleivio įlaipinimo į autobusą kitoje vietoje nei nurodyta svetainėje paslauga, kurią Keleivis gali užsakyti rezervuodamas kelionę.

2.6. Įlaipinimo vieta – svetainėje nurodytos įlaipinimo vietos arba individualiai sutarta vieta, užsakius paėmimo iš namų paslaugą.

  1. Kelionės rezervacija.

3.1. Vežėjas rezervuoja kelionės vietas į reisus, nurodytus svetainėje https://kaunas-vilniausorouostas.lt.

3.2. Rezervacijos į Vežėjo reisus pateikiamos internetu svetainėje https://kaunas-vilniausorouostas.lt.

3.3. Rezervuodamas kelionę Keleivis patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

3.4. Rezervuodamas kelionę Keleivis privalo teisingai užpildyti visus rezervacijos formos laukelius. Pateikdamas savo duomenis ir kontaktinę informaciją, Keleivis atsako už šios informacijos teisingumą.

3.5. Vežimo sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai:

3.5.1. Keleivis, paspausdamas mygtuką „Siųsti“, patvirtina kelionės rezervaciją ir susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, ir

3.5.2. elektroniniu paštu sulaukia iš Vežėjo patvirtinimo laiško, dėl savo atliktos kelionės rezervacijos patvirtinimo.

3.6. Elektroninė kelionės rezervacija galioja tik tam reisui bei datai, kuris nurodytas joje.

  1. Kelionės rezervacijos keitimas.

4.1. Keisti elektroninėje kelionės rezervacijoje nurodytus Keleivio, vežamo bagažo ar reiso duomenis gali tik Vežėjas, gavęs rašytinį Keleivio pranešimą apie klaidą arba suderinęs pakeitimus, numatytus šių Taisyklių 4.2. punkte.

4.2. Pateikęs kelionės rezervaciją Keleivis gali raštu kreiptis į Vežėją dėl kelionės datos ir laiko pakeitimo. Kelionės data ir išvykimo laikas gali būti pakeisti likus ne mažiau nei 24 valandoms iki anksčiau išvykstančio reiso ir jeigu naujai pasirinktame reise yra laisvų vietų.

  1. Keleivių įlaipinimas.

5.1. Paėmimo iš namų paslauga teikiama Klaipėdos mieste nuo Jūrininkų prospekto iki Kalotės gyv., gatvėse, nuo Minijos gatvės iki Palangos / Šilutės plento, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas.

5.2. Keleivis privalo būti pasiekiamas mob. telefonu nuo kelionės rezervacijos momento iki įlipimo į autobusą.

5.3. Vairuotojas telefonu iki reiso pradžios susisiekia su kiekvienu Keleiviu ir po įlaipinimo vietos suderinimo nurodo autobuso atvykimo į pasirinktą vietą laiką. Su Keleiviais, rezervavusiais kelionę į rytinį ar naktinį reisus, vairuotojas susisiekia telefonu vakare ne vėliau kaip 23 val., o su rezervavusiais kelionę į dieninius reisus – ryte nuo 8 val. iki 12 val. Keleivis privalo laikytis vairuotojo nurodymų dėl įlaipinimo vietos ir laiko.

5.4. Atvykęs į sutartą įlaipinimo vietą autobusas laukia Keleivio ne ilgiau nei 5 min.

5.5. Jeigu Keleivis neatvyko jam nurodytu laiku ir neatsiliepia į vairuotojo skambutį, pasibaigus laukimo laikui, kuris nurodytas 5.5. punkte, reisas vykdomas toliau, be Keleivio.

  1. Bagažas.

6.1. Keleiviui leidžiama į autobuso saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio svoris neviršija 5 kg, o matmenys neviršija 45 × 35 × 20 cm (ilgis – plotis – aukštis).

6.2. Salone leidžiama vežtis bagažą ir kitus daiktus, jei jie neriboja matomumo vairuotojui ir negali sugadinti ar suteršti automobilio įrenginių, sėdynių ir apmušalų.

6.3. Už rankinį bagažą autobuso salone atsako pats Keleivis. Vežėjas negarantuoja ir neatsako už autobuse pamirštus daiktus ar bagažą.

6.4. Be rankinio bagažo, Keleiviui leidžiama autobuso bagažinėje papildomai nemokamai vežti vieną bagažo vienetą (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą), kurio svoris neviršija 30 kg, o matmenys neviršija 70 × 30 × 55 cm (ilgis – plotis – aukštis). Bagažą į bagažinę patalpina ir jį Keleiviui vėliau išduoda tik autobuso vairuotojas.

6.5. Keleiviams draudžiama vežti psichotropines, radioaktyvias, lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, suslėgtas arba suskystintas dujas, smailius, pjaunančius daiktus, daiktus, kurie gali ištepti autobuso apmušalus arba keleivių drabužius, daiktus, kurių įvežimą ar išvežimą draudžia Lietuvos Respublikos ir/ar Latvijos teisės aktai.

6.6. Už lengvai lūžtančius ar dūžtančius, trapius ir kitus lengvai pažeidžiamus daiktus Vežėjas neatsako. Ruošdamasis vežti tokius daiktus, Keleivis privalo turėti omenyje, kad bagažas autobuso bagažinėje kraunamas keliais sluoksniais, kraunant vieną bagažą ant kito. Keleivis atsako už tai, kad jo vežamo bagažo įpakavimas atitiktų saugias tokio transportavimo autobuso bagažinėje sąlygas.

  1. Keleivio teisės ir pareigos.

7.1. Keleivis turi teisę:

7.1.1. gauti vežimo paslaugą, už kurią sumokėjo, jeigu laikosi šių Taisyklių reikalavimų.

7.1.2. vežti bagažą Vežėjo nustatyta tvarka;

7.1.3. susitarti su Vežėju dėl kitos, nei numatyta kelionės rezervacijoje, įlaipinimo vietos;

7.1.4. pakeisti vykimo datą ir laiką 4.2. punkte nustatyta tvarka.

7.2. Keleivis privalo:

7.2.1. norėdamas atšaukti savo kelionės rezervaciją, informuoti vežėją iš anksto.

7.2.2. atlikdamas kelionės rezervaciją atidžiai susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis;

7.2.3. teisingai nurodyti visus duomenis, prašomus atliekant elektroninę kelionės rezervaciją;

7.2.4. nedelsiant informuoti Vežėją apie kelionės rezervacijoje pastebėtas klaidas;

7.2.5. atvykti į kelionės rezervacijoje arba papildomame susitarime nurodytą įlaipinimo vietą prieš 10 min. iki Vežėjo nustatyto laiko;

7.2.6. lipdamas į autobusą pateikti vairuotojui asmens tapatybės dokumentą;

7.2.7. užtikrinti, kad jo vežamas rankinis bagažas ar kiti daiktai nekeltų pavojaus ir netrukdytų kitiems keleiviams;

7.2.8. autobuse, kuriame yra įrengti saugos diržai, būti užsisekusiam saugos diržus visos kelionės metu;

7.2.9. nekelti pavojaus sau, kitiems keleiviams ir vairuotojui;

7.2.10. kelionės metu į autobuso saloną neįsinešti, psichotropinių medžiagų (rankiniame bagaže ar kitais būdais), negerti alkoholinių gėrimų, nevartoti psichotropinių medžiagų, nerūkyti autobuso salone, neužtverti praėjimo autobuse, netriukšmauti, nenaudoti magnetofonų, radijo imtuvų, muzikinių ir kitokių garsinių instrumentų, neteršti autobuso salono, netrukdyti vairuotojo darbui ir nesudaryti nepatogumų kitiems keleiviams.

  1. Vežėjo teisės ir pareigos.

8.1. Vežėjas turi teisę nepriimti arba išlaipinti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje Keleivį ir negrąžinti pinigų už kelionę, jei Keleivis:

8.1.1. yra neblaivus arba elgiasi neadekvačiai;

8.1.2. savo agresyviu elgesiu kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso keleiviams ir vairuotojui;

8.1.3. keleivis yra su draudžiamu vežti bagažu.

8.2. Autobuso vairuotojas turi teisę neįleisti į autobusą ar išlaipinti neblaivius/apsvaigusius, ir keleiviams ramybę trikdančius keleivius. Šis įvykis fiksuojamas surašant keleivio išlaipinimo aktą, kurį pasirašo autobuso vairuotojas bei liudytojai.

8.3. Vežėjas pasilieka teisę daryti pakeitimus autobusų tvarkaraščiuose, kainoraščiuose bei šiose keleivių vežimo taisyklėse. Jei Keleivis turi kelionės rezervaciją į reisą, kuris atšaukiamas arba kurio vykimo grafikas yra pakeistas, Vežėjas grąžina pinigus už kelionę arba pasiūlo galimybę vykti kitu Keleiviui labiausiai tinkamu laiku.

8.4. Vežėjas turi teisę savo nuožiūra taikyti nustatytų įkainių nuolaidas.

8.5. Vežėjas privalo:

8.5.1. sudaryti sąlygas Keleiviui tinkamai naudotis svetaine;

8.5.2. pateikti Keleiviui elektroninį rezervacijos patvirtinimą ir įrašyti Keleivio duomenis į autobuso keleivių sąrašą Keleiviui tinkamai atlikus elektroninės kelionės rezervacijos procedūrą;

8.5.3. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą;

8.5.4. kelionės metu turėti visus reikalingus dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

8.5.5. jei kelionės metu autobusas sugenda ir juo nebegalima tęsti kelionės, Vežėjas turi užtikrinti galimybę tęsti kelionę nuo neveikiančios transporto priemonės buvimo vietos kita transporto priemone arba turi pervežti keleivius iš neveikiančios transporto priemonės vietos į tinkamą laukimo vietą arba stotį, iš kur įmanoma toliau tęsti kelionę.

  1. Atsakomybė.

9.1. Keleivis yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų pateikiant elektroninę kelionės rezervaciją teisingumą. Jei Keleivis nepateikia tikslių duomenų Vežėjui, Vežėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimą ir atsilikimą nuo grafiko, jei vėlavimas atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla ir pan.), taip pat ir pačių keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.

9.3. Vežėjas neatsako už Keleivio patirtus nuostolius dėl to, kad autobusas laiku neatvyko į paskirties vietą dėl 9.2. punkte išvardintų priežasčių.

9.4. Vežėjas neatsako už autobuso bagažinėje patalpinto bagažo turinį ir už šio turinio išsaugojimą, taip pat už Keleivio bagaže (pvz., kelioniniame krepšyje arba lagamine) esančių vertingų daiktų (juvelyrinių dirbinių, foto ir video technikos, pinigų, banko čekių, vertybinių popierių, trapių daiktų ir kt.) saugumą.

9.5. Už rankinio bagažo išsaugojimą autobuso salone atsakingas pats keleivis. Vežėjas atsako tik už bagažą vežamą autobuso bagažinėje.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  1. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Pretenzijos priimamos tik raštu.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Keleivių skundai ir pretenzijos, dėl kelionės, priimami per 14 dienų po įvykdyto reiso. Skundai bei pretenzijos priimami tik raštu adresu: UAB „Minibus Airport Express“, Nemylo g. 8, Jucaičių k., LT-75115 Šilalės r. arba el. paštu: info@keliautiliux.lt. Skundas turi būti išnagrinėtas per 30 dienų nuo jo gavimo.